<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13780929\x26blogName\x3d%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kurangu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kurangu.blogspot.com/\x26vt\x3d3380274728347735214', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, July 23, 2006

சண்டே போஸ்ட் - 23

Programming note: அடுத்த சில வாரங்கள் நான் வாஷிங்டனில் இருக்க மாட்டேன். ஆகையால் சண்டே போஸ்டுக்கும், பொதுவாக இந்த வலைப்பதிவிற்கும் ஒரு தற்காலிக விடுமுறை. மீண்டும் சந்திக்கும் பொழுது சந்திப்போம். அது வரை, take care and be good.

நிற்க.

இன்றைய வாஷிங்டன் போஸ்ட் நாளிதழிலிருந்து சில சுவாரசியமான கட்டுரைகள்:


 1. இஸ்ரேல், லெபனான், ஹெஸ்பொல்லா: தொடர்கதை: தொடரும் இஸ்ரேல், ஹெஸ்பொல்லா போர் குறித்த செய்திகளைப் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு இருநிலைக் குழப்பமே மிஞ்சுகிறது. ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தில் கேட்ட வசனம் நினைவுக்கு வருகிறது - "ஒரு புலி மானைத் துரத்தும் காட்சியை தொலைக்காட்சியில் காணும் போது, நாம் எதை ஆதரிக்கிறோம் என்பது நாம் பார்ப்பது எதைப் பற்றிய நிகழ்ச்சி என்பதைப் பொறுத்தது - அது புலிகளைப் பற்றிய ஆவணப் படமென்றால், 'துரத்து, துரத்து, விடாத பிடி..." என்றும், அது மான்களைப் பற்றிய படமென்றால், 'ஓடு, ஓடு, வேகமா ஓடு' என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருப்போம்." அது போலத் தான் இருக்கிறது. ஒரு புறம் இஸ்ரேலின் நியாயம் புரிகிறது. தனது அண்டை நாட்டிலிருந்து, அரசாங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தீவிரவாதக் குழு ஒன்று ராக்கெட் ஆயுதங்களோடு தன்னை அழிக்க முனையும் போது, அந்தக் குழுவை அழிக்க முனைவதில் என்ன தவறு உள்ளது? இந்தியா இந்தச் சூழலில் இருந்தால் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று கூரை மீது நின்று கொண்டு நான் சொல்ல மாட்டேனா? அதே சமயம், இஸ்ரேலின் பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களுக்கு லெபனானின் பொது மக்கள் பலி ஆவதைக் கண்டாலும் மிகப் பரிதாபமாக இருக்கிறது. பல தசாப்தப் போரிலிரிந்து மீண்டெழுந்து அந்நாட்டு மக்கள் உருவாக்கிய கட்டமைப்புகள் தவிடுபொடியாவது அநியாயமாகத் தோன்றுகிறது.

  சென்ற இருவார நிகழ்வுகளுக்கு முதல் பொறுப்பு ஹெஸ்பொல்லா, ஈரான், சிரியா ஆகியவற்றின் மீது தான் சுமத்தப் படவேண்டும் என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை. இருப்பினும் அந்தத் தவறுகளுக்காக லெபனானின் பொதுமக்கள் விலை கொடுப்பதையும் காணச் சகிக்கவில்லை.

  இன்றைய போஸ்டில், ஹெஸ்பொல்லாவை நன்கறிந்த ஒருவர், அதன் ஆதார நோக்கங்கள் என்னவாக இருக்கும் என்பதை ஆராய்கிறார்.


  As a scholar who has devoted much of my career to following Hezbollah, I have a simple answer. I'm sure that Hezbollah had envisaged, though perhaps not expected, a response of this kind. By provoking its southern neighbor, Hezbollah knew it would present Israel with a ghastly choice. Hezbollah is a popular social movement, and it is well aware that it can be destroyed only if the Israeli army is prepared to commit mass murder, genocide, ethnic cleansing -- use whatever unpalatable term you will -- against the entire Shiite community.

  Israel won't win without wiping out a religious group. However angry the Israelis are, there must be many who won't be able to stomach that possibility, with its hideous historic implications. That's what Hezbollah was counting on 11 days ago when its fighters took Eldad Regev and Ehud Goldwasser captive near the Lebanese border.

 2. ஈராக்கில் முதல் கோணல்கள்: ஈராக்கில் ஆரம்ப வெற்றிகளுக்குப் பின்னர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அமெரிக்கப் படைத்தளபதிகள் எடுத்த சில தவறான முடிவுகளே இன்றைய கொரில்லா யுத்தத்திற்கு அடிகோலின என்று புதிதாக வெளியாகியுள்ள புத்தகம் ஒன்று விளக்குகிறது. இது புதிய செய்தியில்லை என்றாலும், புத்தக வடிவில் இது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியிருப்பது இதுதான் முதல் முறை என்று நினைக்கிறேன்.

  புத்தகத்தின் சில பகுதிகள் இன்றைய போஸ்டில் வெளியாகியுள்ளன:


  There is some evidence that Saddam Hussein's government knew it couldn't win a conventional war, and some captured documents indicate that it may have intended some sort of rear-guard campaign of subversion against occupation. The stockpiling of weapons, distribution of arms caches, the revolutionary roots of the Baathist Party, and the movement of money and people to Syria either before or during the war all indicate some planning for an insurgency.

  But there is also strong evidence, based on a review of thousands of military documents and hundreds of interviews with military personnel, that the U.S. approach to pacifying Iraq in the months after the collapse of Hussein helped spur the insurgency and made it bigger and stronger than it might have been.
  ...
  On May 16, 2003, L. Paul Bremer III, the chief of the Coalition Provisional Authority, the U.S.-run occupation agency, had issued his first order, "De-Baathification of Iraq Society." The CIA station chief in Baghdad had argued vehemently against the radical move, contending: "By nightfall, you'll have driven 30,000 to 50,000 Baathists underground. And in six months, you'll really regret this."

  He was proved correct, as Bremer's order, along with a second that dissolved the Iraqi military and national police, created a new class of disenfranchised, threatened leaders.

 3. சிலிகான் பள்ளத்தாக்கின் புதிய கோணம்: இணையம் பழைய செய்தியாகிக் கொண்டிருக்கும் இந்நேரத்தில், சிலிகான் பள்ளத்தாக்கின் தொழில் நுட்பச் செயல்வீரர்கள் தமது பார்வையை மாற்று எரிபொருள் உற்பத்தி முறைகளின் பக்கம் திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வினோத் கோஸ்லா உட்பட பல தொழில் முதலீட்டாளர்கள் எத்தனால் உற்பத்தி, Fuel cells போன்ற புது முறைகளை ஊக்குவிப்பதில் பெரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அவர்களது முயற்சிகளை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

  In some ways, it's a natural for Silicon Valley types to get in on alternative energy. Like computer software and hardware, alternative energy is an engineering- based business. Cypress Semiconductor, an established company in Silicon Valley, spun off a unit last fall that makes solar panels, SunPower. Investors have thronged to the stock, which trades at more than 100 times its expected earnings.
  ...
  Many of these venture-backed alternative-energy firms will fail, and some of the publicly held ethanol stocks will turn out to be turkeys. But fierce competition will lead to price reductions of energy-saving equipment. The vast sums being plowed into research may lead to incremental improvements or revolutionary breakthroughs. And as more giant companies such as Wal-Mart go green, the industry will gain scale -- a development that usually leads to price reductions for all consumers.

 4. இன்றைய டூன்ஸ்பர்ரி கார்ட்டூன்: புஷ் அரசாங்கத்தின் ஆஸ்தான கார்ட்டூன் விமர்சகர் காரி ட்ரூடோவின் இன்றைய சித்திரம் படு நக்கல். :-)மனம் ஒரு குரங்கு - முதல் பக்கம்

6 Comments:

Blogger GeronimoThrust said...

Annae,
Quoting your words "ஒரு புறம் இஸ்ரேலின் நியாயம் புரிகிறது. தனது அண்டை நாட்டிலிருந்து, அரசாங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தீவிரவாதக் குழு ஒன்று ராக்கெட் ஆயுதங்களோடு தன்னை அழிக்க முனையும் போது, அந்தக் குழுவை அழிக்க முனைவதில் என்ன தவறு உள்ளது?, I would like to make a small observation here.. Your words imply that Hezbollah is not connected to the Lebanese Govt. in anyway..But in reality, they are a political party that formally has taken part in the current Govt. If that's not enough, they even hold two cabinet ministries (Though I'm not sure of what ministries these are)..Now, The reason for Israel pressuring the Lebanese Govt. was that they are holding that HezBollah is a part of the Government directly/indictrcly and hence the Lebanese Government should be held accountable for the actions of Hezbollah.. All these allegations/accusations are in turn teh reasons cited by the Israelis in launching and mounting their campaign of destruction and annihilation of Hezbollah..Unfortunately, these actions -- full scale bombing and other punitive actions designed to pressure the Lebanese Govt and subdue the Hezbollah are working against the Islrealis as the casualty fugures keep climbing with the pass of each day of action.. The Only crazy/positive outcome of this situation could be where the Isrealis (IDF) team up with the Lebanese Army and how come Lebanese army and take the HEzbollah head-on and free-up South Beirut..

Amidst all this remains the question of what Prime Minister Sinora would do after the visit of Dr. Rice..
Not sure if anyone ever shared this with you, but I think the surgical strikes on all the transportation infrastructure was to limit the movement of the captives within a few miles of the snatch-point..Not sure if Isreal succeeded in achieving this goal, but the Lebanese Govt. sure have lost quite a bit of their infrastructure they built over the past couple of decades .. For supporting Hezbollah, I would say, the residents of South Beirut and other affected areas paid a very heavy price ..

July 24, 2006 4:03 PM  
Blogger Srikanth said...

A,

Hezbollah does have a nominal presence in the Lebanese government, but you would not think so even if you hear only the Lebanese PM and cabinet ministers speak - they are all of one voice against Hezbollah and what they did to spark off this war.

My observation was specifically to the point of them having an "army" separate from the government's. George Will once said that the definition of a functional government is the presence of a "reasonable monopoly on the use of force" by an entity. Here the Lebanese government does not have that thanks to Hezbollah's presence and function. After Israel's withdrawal from South Lebanon, Hezbollah did not have a raison d'etre, in my opinion.

What is most irritating is the functioning of Syria and Iran. If they have the cojones, they should engage Israel directly on the Palestine question, and not through such proxies which only ends up costing innocent lives outside their borders.

Thanks for pointing out the Israel's tactics vis-a-vis soldiers' transportation.

Thanks,

Srikanth

July 24, 2006 4:35 PM  
Blogger GeronimoThrust said...

First, my apologies for the innumerable typos I had on my previous post.. Forgot to do the spell check before posting it.. Anyway, thanks for making sense of my words in spite of all the typos..

I totally agree with you, like every sane person in the World, that "after Israel's withdrawal from South Lebanon, Hezbollah did not have a raison d'etre, in my opinion." Unfortunately, that's not what Iran and Syria saw after 2002..Once Israel withdrew, the political status of Hez vaulted to new heights becos it was deemded a "victory" over the Zionists and Nasrallah became the new "icon" of Arab Nationalism..In reality, both sides suffered huge losses - in terms of lives and property -- and Isrel's cost-benefit analysis pointed to this poor outcome, leading to their decision to withdraw..But on the other side of teh border, you have a group of men who are fed the idea that Armed conflicts can bring resolution to problems..and the Lebanese Govt. couldn't help budging to the notion of supporting the populist "liberators" hanging on to their authority and control over South Lebanon..Rafik Hariri, the former president of Lebanon, who was killed by Syria's assissins, was trying to popularize this concept of One-Army for all and was negotiating for the Hizb to give-up arms and enter the mainstream through politics..Though he was successful partially (bringing Hezb to politics) and was negotiating with Nasrallah to give up arms, the Hizb backers (read as Iran and Syria) never wanted them to back off the armed conflict..

In a way, the backers used Hezb to divert attention from their home grown problems..Iran's ever growing nuclear problem with the West and the Syrians being branded as part of the Axis of Evil, needed the Hezb and Hamas to be around.. And now, we are witnessing what it takes to maintain an Army..Hope this madness ends and the lives of innocent civilians be spared..And yet another strategic point I failed to mention about Isrel's strikes against transportation infrastructure is to limit the movement of arms from Syria..From my little knowledge of reading around the web, most of Hizbs arms were transported through the borders and the Raif Hariri Airport in Beirut.. All this forced Isrel to take out as much as they can and they kept doing it with such great precision..In my opinion, if the conflict rages for another month or so, Hizbollah's ammo supply would be in tatters, whcih would eventually embolden the Lebanese army/NATO forces to move-in and take control..

Unfortunately, by prologing this war both sides are sending a wrong signal to the upcoming generations -- "Armed conflicts too can be a tool to win/solve problems/issues". No one in the world seems to care much about the children being witnesses to this level of violence unleased by both sides..One story that totally moved me as I was listening to NPR on my way to work, featured an Isreli father talking about how difficult it was for him to explain to his 5yr old daughter
what is a War and why people fight and die..In the end, he says it was hard for him to prepare for the sound of sirens as it leaves her all scared and terribly worried about her being killed by the incoming missile.. I hope there is a Palestinian Father or a Lebanese Dad on the other side trying to explain the same to his daughter or a son..and all these mullahs and military mastero's will understand that they someday have to answer their own children..Peace out!

July 24, 2006 5:33 PM  
Blogger Srikanth said...

Thanks, A.

//and all these mullahs and military mastero's will understand that they someday have to answer their own children//

well said...

July 24, 2006 8:14 PM  
Blogger Vajra said...

Warning:
This comment may reflect "the protocols of the elders of Zion"

ஸ்ரீ காந்த் அவர்களே,

அரபு-இஸ்ரேலிய பிரச்சனையை அரபு இஸ்ரேலிய கண்ணோட்டத்தில் பிரச்சனையில் ஈடுபட்டுள்ள பாலஸ்தீனர்கள் அனுகுவதில்லை.

பாலஸ்தீனர்கள் இந்த பிரச்சனையை அணுகும் முறை. யூத-இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில்...ஆதனால் தான், சிரியா, ஈரான் என்று எண்ணற்ற தேவையில்லாத உபத்திரவங்கள் இஸ்ரேலுக்கு.

சரித்திர உண்மை, அரபுகள் யாருக்கும் இந்த இஸ்ரேல் என்ற நாடு இருப்பது பிடிக்காது. அதை அழிக்க என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்வர்.

ஹெஸ்பொல்லாக்கள் சிரியா, ஈரானின் பகடை, லெபனான் ஹெஸ்பொல்லாக்களின் பகடைக்காய். இதில் அடி வாங்குவது லெபனான் மக்கள் மட்டுமே...இஸ்ரேலில் ஹைதர் காலத்து போர் முறையில் போரிடும் ஹெஸ்பொல்லாக்கள் ராக்கெட்டில் சிக்கி உயிரிழப்பவர்கள் 10 என்றால் இஸ்ரேலின் நவீன போர் முறையில் லெபனான் பக்கம் உயிரிழப்பு 10 மடங்கு அதிகம். அதில் 10ல் ஒருவர் தீவிரவாதி என்றாலும் இஸ்ரேலியர்கள் சந்தோஷப்படுவர்.

அதுவும் இந்த ஹெஸ்பொல்லாக்கள் மீட்டிங்குள் பொது இடத்தில் நடத்துவது...சுற்றியும் பொதுமக்களை வைத்துக் கொண்டு மீட்டிங் நடத்தும் கேவலம் எல்லாம் லெபனானினிலும் பாலஸ்தீனத்திலும்(ஹமாஸ்) நடக்கிறது..ஏன் என்றால், தாக்குதல் நடந்தால் சிவிலியன் உயிர்ச்சேதம் அதிகம் இருக்கும் என்று...

July 25, 2006 2:44 AM  
Blogger dondu(#4800161) said...

போலீஸிடமிருந்து தப்பி ஓடும் கொலையாளி திடீரென ஒரு குழந்தையைக் கையகப்படுத்தி, துரத்தும் போலீஸை ஒரு நிமிடம் ஸ்தம்பிக்க வைக்கிறான். அவனுக்கும் ஹிஸ்போலாவுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை.

அன்புடன்,
டோண்டு ராகவன்

August 05, 2006 12:35 AM  

Post a Comment

<< Home