<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13780929\x26blogName\x3d%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kurangu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kurangu.blogspot.com/\x26vt\x3d591562645360627291', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, April 30, 2006

சண்டே போஸ்ட் - 11

இன்றைய வாஷிங்டன் போஸ்ட் நாளிதழிலிருந்து சில சுவாரசியமான கட்டுரைகள் (முதலிரண்டு வெகு முக்கியம்):


 1. சுடான் சுடுகிறது: இந்த நூற்றாண்டின் முதல் இனப் படுகொலை சுடானில் கேட்பாரற்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சமீப காலமாக பல திரையுலக நட்சத்திரங்கள் (உதாரணம்: ஜார்ஜ் க்லூனி) தங்களது திருக்கவனங்களை இப்பக்கம் திருப்பியதால், இந்தப் பிரச்னை சற்று அதிகம் பார்வை பெற்றிருப்பதை நினைத்து சந்தோஷப்படுவதா வருத்தப்படுவதா என்று தெரியவில்லை. போஸ்டில் இன்று வெளியாகி இருக்கும் இக்கட்டுரை சுடானுக்கு சென்று வந்த ஒருவரது அனுபவமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆப்பிரிக்க முஸ்லிம்கள் அரபு முஸ்லிம்களைப் பார்த்து 'நாங்களும் இஸ்லாமியர்கள் தானே' என்று கேட்பதாய்ச் சொல்கிறது:

  In an audiotape broadcast last week, Osama bin Laden urged Muslims to rise up in protest of any U.N. or NATO intervention. My e-mail in-box immediately was filled with outraged messages from Darfurians who had kept in touch and lived in cities around Sudan.

  "I believe -- as many of my fellow Darfurians do -- bin Laden is very mistaken by calling for Jihad in Darfur," Ahmad Shugar, a Darfur leader, wrote in an e-mail. ". . . We are all Muslims here. It is really humiliating when a fellow Muslim looks down on you and calls for jihad against you."

  இதை எழுதும் இவ்வேளையில் கொஞ்சம் நம்பிக்கையூட்டும் செய்திகள் வந்துள்ளன.

 2. குவாண்டனமோப் பயணக்கதை: ஆஃப்கானிஸ்தானிலிருந்து தாறுமாறாகக் கைது செய்யப்பட்டுக் கொண்டு வரப்பட்டவர்களின் நடுக்கடல் முகாமாக இருந்து வரும் குவாண்டனமோ சிறைக்குச் சென்று வந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரின் அனுபவங்கள். சில கதைகள் உண்மையிலேயே சில்லிட வைக்கின்றன.

  குவாண்டனமோ அமெரிக்காவின் அரக்க முகம் என்பதில் துளியும் சந்தேகமில்லை.


  At 80, Haji Nusrat -- detainee No. 1009 -- is Guantanamo Bay's oldest prisoner. A stroke 15 years ago left him partly paralyzed. He cannot stand up without assistance and hobbles to the bathroom behind a walker. Despite his paralysis, his swollen legs and feet are tightly cuffed and shackled to the floor. He says that his shoes are too tight and that he needs new ones. He has asked for medical attention for the inflammation in his legs, but has not been taken to a hospital.

  "They wait until you are almost dead," he says.

  He has a long white beard and grayish-brown eyes that drift from Peter's face to mine as we explain his legal issues to him. In the middle of our meeting, he says to me: " Bachay ." My child. "Look at my white beard. They have brought me here with a white beard. I have done nothing at all. I have not said a single word against the Americans."

  He comes from a small mountain village in Afghanistan and cannot read or write. He has 10 children and does not know if his wife is still alive -- he hasn't received any letters.

  U.S. troops arrested Nusrat in 2003, a few days after he went to complain about the arrest of his son Izat, who is also detained at Guantanamo Bay. Nusrat is charged with being a commander of a terrorist organization in Afghanistan with ties to Osama bin Laden, and with possession of a cache of weapons.

 3. சைனாவும் சர்ச்சும்: அடுத்த அத்தியாயம்: சென்ற வாரம் வெளியான ஒரு கட்டுரையில் வாடிகன் நாட்டிற்கும் சைனாவிற்குமான உறவுகள் சீர்ப்பட வாடிகன் பிஷப் சம்பந்தப்பட்ட சில முடிவுகளில் சைனாவிற்கு வளைந்து போக முயல்வதாகக் கண்டிருந்தது. அது அத்தனை சுலபமில்லை என்று இந்த வாரம் வந்துள்ள ஒரு செய்தி தெளிவுபடுத்துகிறது. வாடிகன் ஏற்காத ஒரு பிஷப்பை சைனா அரசாங்கம் நியமனம் செய்ய இருப்பதாகச் சொல்லும் இச்செய்தியைப் பற்றி அடுத்த வாரம் ஹிந்துவில் ஒரு தலையங்கம் எதிர்பார்க்கலாம் (NOT!).

  News of the ordination comes as Chinese-Vatican talks on resuming ties appear to be entering a substantive phase.

  AsiaNews said the Vatican opposes Ma because he is too close to the official Chinese church's leaders and has little pastoral experience. It said the Holy See had asked that Ma's ordination be delayed.

 4. ஓங்கி வளரும் துபாய்: ஒரு பக்கம் ஈராக்கில் இன்றைய போர், இன்னொரு பக்கம் ஈரானில் நாளைய போர், சற்று தொலைவில் இஸ்ரேலில் என்றென்றும் போர் - இவற்றிற்கெல்லாம் மத்தியில் இருந்து கொண்டு துபாய் வானுயரக் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறது. இருபது சதவிகிதம் குடிமக்கள், எண்பது சதவிகிதம் புலம் பெயர்ந்தோர் என்றிருக்கும் இந்நாட்டின் எண்ணெய் வளங்கள் மிகவும் குறைந்து விட்டாலும் ஒரு பன்னாட்டு வர்த்தக மையமாக தன்னை வெற்றிகரமாக நிறுவிக் கொண்டிருப்பதைப் பற்றி இக்கட்டுரை பேசுகிறது. சற்று நீளமான கட்டுரை.

  "You know how the West was won?" Sharaf asked of the American experience. "From the Eastern seaboard to the West, you had to build a railroad -- the fastest way to get there and the most efficient way to get there to exploit the resources."

  "Dubai," he said confidently, "is the railroad for the Middle East."

  Railroad is a metaphor often heard in Dubai, an autocratic city-state ruled by a dynasty that evokes a language uncommon in the Arab world today: an utter confidence, brimming with pride and optimism, that collides with the dejection heard elsewhere in the Middle East. It has emerged as a 21st-century phenomenon, a city of perspectives, whose globalization suggests its inspiration and the discontent of those left behind.மனம் ஒரு குரங்கு - முதல் பக்கம்

1 Comments:

Blogger Narain said...

http://www.thenation.com/doc/20051226/klein இதையும் கொஞ்சம் பாருங்க. திருவாளர் புஷ் மஹாராஜா வாழ்க! ;)

April 30, 2006 2:00 PM  

Post a Comment

<< Home